utorak, 27. travnja 2010.

Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2 (Stjepko Težak, 1996.)

.


Pročitah i drugi svezak.

Prvi dio knjige ponavlja, sažeto, ono o čemu je Težak već pisao u Govornim vježbama u nastavi hrvatskog ili srpskog jezika (vježbe razgovaranja, vježbe opisivanja, vježbe raspravljanja, vježbe upućivanja; čini mi se da nema pripovijedanja) pa o tome ne ću.

Svidjela su mi se poglavlja o školskim zadaćama i vrjednovanju drugih učeničkih pismenih uradaka.


ŠKOLSKA ZADAĆA
1. Priprava
Učitelj treba:
- učenicima na vrijeme najaviti sat na kojem će pisati školsku zadaću
- učenike upozoriti na pravopisne pogrješke i stilske slabosti koje su činili u dotadašnjim radovima
- učenike uputiti na ponavljanje i proučavanje relevantnog gradiva.

2. Pisanje
Teme i naslovi mogu biti zadani na sljedeći način:
- zadana jedna tema i njoj odgovarajući naslov
- zadani naslovi iz istog tematskog kruga
- više tema s točno zadanim naslovima
- zadana tema bez naslova
- sloboda u izboru teme i naslova.
Sloboda u izboru teme i naslova mora se ograničiti kao samo jedna od mogućnosti da učenici ne bi gubili previše vremena na razmišljanje.

3. Čitanje i ispravak
- odnosi se na učitelja koji ovaj posao obavlja u tri faze: čitanje radi stjecanja općeg dojma o sadržaju i pismenosti, ispravljanje, prosudba i odluka o ocjeni. Pogrješke bi se trebalo samo naznačiti kako bi ih učenici samostalno ispravili. Pravopisne grješke ispravljaju se jednom neprekinutom crtom, gramatičke dvjema neprekinutim crtama, stilske jednom valovitom, sadržajne jednom isprekidanom. Iznimno, ako učitelj sumnja da učenik ne može samostalno shvatiti u čemu je pogriješio, odmah može napisati rješenje. Ispravak mora sadržavati jasnu definiciju problema. Kod dvostrukosti se učeniku treba dopustiti sloboda.
Da bi mogao valjano vrjednovati učeničke radove, učitelj mora savršeno poznavati gramatičku i pravopisnu građu, mora znati razlikovati veće od manjih pogrješki, znati što učenik ustvaja u kojem razredu.
Vrjednuje se: sadržaj, tekstovna vrsta, kompozicija, stil, gramatika i pravopis, vanjština teksta.

4. Učiteljev osvrt na rezultate školske zadaće

5. Pojedinačno ispravljanje - na sljedećem satu (za školsku zadaću otpada najmanje 4 sata)

6. Ispravak ispravka

VRJEDNOVANJE UČENIČKIH URADAKA
- vezano za ostale pismene uratke
- vrednuje se opća, reproduktivna pismenost i stvalalačka, produktivna pismenost
- paziti se prestimulacije
- stvarati plodnu stvaralačku klimu
- vrjednuje se: sadžaj, tema, tekst; idiom, stil, gram.-pravopis. ispravnost

INTEGRACIJSKO-KORELACIJSKI POSTUPAK U NASTAVI HRV. JEZIKA
Primjer: pismo indijanskog polavice... - razgovor o knj. djelu, zadatci + pogodbene rečenice - povezivanje nastave književnosti i jezika

STVARALAČKI SEMANTIČKO-POETSKI POKUSI
- ova je nastavna metoda objašnjena na primjeru Snijega Miroslava Krleže
- s učenicima se najprije razgovara o odnosu umjetničkog djela i njegovih sastavnica, njegove građe
- zatim im se zada niz riječi - imenica (razgovor o temi na koju upućuju), pridjeva (razgovor o mogućem ugođaju), glagola (razgovor o "govornoj" vrsti)
- od tih riječi učenici sastavljaju pjesme
- najava teksta Miroslava Krleže - čitanje i interpretacija

UTVRĐIVANJE GRAMATIČKOG ZNANJA ANALIZOM NASLOVA (razgovor o sintaksnim obilježjima)

IZBOR SINTAKTIČKIH JEDINICA U STVARANJU PRIČE

- učenici i učitelj zajednički stvaraju kraću priču, crticu, anegdotu, izvještaj, članaK - nastava gramatike i jezičnog izražavanja povezana (rečenični dijelovi)

UTVRĐIVANJE GRAMATIČKIH ZNAČAJKI GOVORNOM VJEŽBOM

- nastava filma, jezičnog izražavanja, gramatike
- film Pohvala ruci + izvještaj + glagolska vremena

STRIP U NASTAVI JEZIKA
- može biti sredstvo za postizanje ciljeva nastavnih jedinica s područja književnosti, jezika, jezičnog izražavanja

TVORBA RIJEČI KAO METODIČKA POTKA U NASTAVI JEZIKA, KNJIŽEVNOSTI, FILMA
- Breza (interpretacija pripovijetke, analiza filma, tvorba riječi u pripovijetci)

KNJIŽEVNO DJELO U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA
(FRAN KRSTO FRANKOPAN, AUGUST ŠENOA, TIN UJEVIĆ, DOBRIŠA CESARIĆ, DRAGUTIN TADIJANOVIĆ)

NONSENSNA I NORMATIVNA GRAMATIKA ZVONIMIRA BALOGA
- jezične zagonetke, ispravljanje, duhovitost
(zanimljivo)